Llei de protecció de dades

Lireba S.L. (d’ara endavant Lireba) propietària del portal www.lireba.cat garanteix a tots els usuaris que subministren dades de caràcter personal per accedir als nostres serveis que així ho requereixin, la màxima confidència i privacitat de les seves dades.

Lireba manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, i per tal de donar compliment a aquest compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades, a fi de que els usuaris determinin lliure i voluntàriament quines dades desitgen subministrar a través de la nostra web.

Lireba es reserva el dret de modificar la present Política per adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials o a la pràctica empresarial. La nova redacció es publicarà en aquesta mateixa web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers propietat de Lireba, amb adreça Diputació, 180, 1ª planta – 08011 Barcelona.

De conformitat amb la normativa aplicable, els fitxers es troben inscrits en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la resposta a les seves consultes; l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, de informació sobre els nostres serveis; la valoració d’un lloc de treball en la Companyia i qualsevol altre servei relacionat amb l’activitat de Lireba que puguem considerar del seu interès.

Salvat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari facilitar totes les dades que es sol·licitin, ja que sense elles Lireba no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l’usuari.

Lireba garanteix l’adopció de mesures de tipus tècnic i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que evitin la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzamades, sent conscient l’usuari de que la seguritat en Internet no és inexpugnable.

A aquest efecte, i en compliment del què disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Lireba li informa de que ha elaborat el pertinent Document de Seguretat de la Companyia, on es contemplen aquestes mesures de seguretat i que estan obligats a complir totes les persones que treballen per Lireba i puguin accedir a les dades personals.

Les persones físiques que hagin facilitat les seves dades personals a Lireba introduint les dades en algun formulari, a través de correu electrònic, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Edifici Son Valentí Camí de Jesús, 8, 1ª Planta 07011 Palma, Illes Balears.